Tuesday, 13 October 2015

देवी ब्रम्ह्चारिणी

देवी ब्रम्ह्चारिणी मातेचा दूसरा स्वरुप आहे. शिवाला आपल्या पतिरुपात मिळवण्यासाठी मातेने कठोर तपस्या केली होती. पहले पुले बेल पत्र नंतर काही ही खाता अनेक वर्ष तप करून शिवाला प्रसन्न केल होत. त्यावेळी मतेच्या उजव्या हातात जपमाला डाव्या हातात कमण्डलू आहे.

No comments:

Post a Comment